اعضای هیات تحریریه

سردبیر

یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

ytalebiangmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمدحسن حسن زاده نیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

mhhniriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

فؤاد عبد المطلب

ادبیات انگلیسی استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه جرش اردن

www.jpu.edu.jo/jpu/profile.php?id=87#gsc.tab=0
fuadmuttalibyahoo.com

علیم اشرف خان

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی هندوستان

aleemashrafkhangmail.com

نانسی آن واتانابی

مطالعات تطبیقی در ادبیات و فیلم و علوم استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه اوکلاهاما- نورمن ایالات متحده

watannuw.edu

چندر شیکهر

زبان و ادبیات فارسی استاد ادبیات فارسی دانشگاه دهلی

chshekhar58gmail.com

اعضای هیات تحریریه

فرزانه فرحزاد

مترجمی زبان انگلیسی استاد مترجمی زبان انگلیسی

farahzadatuyahoo.com

ناصرقلی سارلی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

sarlikhu.ac.ir

تورج زینی وند

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

t-zinivand56yahoo.com

علیرضا منوچهریان

زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

manouchehrian.alirezagmail.com

شیرزاد طایفی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

sh_tayefigmail.com

اسماعیل تاج بخش

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

e.taj37yahoo.com

مدیر مسئول

عبدالله آلبوغبیش

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی

ghobeishiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

میخائیل پلوین

فیلولوژی ایرانی استاد فیلولوژی ایرانی دانشگاه سنت پترزبورگ روسیه

m.pelevinspbu.ru
0000-0003-1498-5173