درباره نشریه

نشریه «مطالعات تطبیقی و میان رشته ای ادبیات» دوفصلنامه ای است که زیر نظر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی فعالیت می کند.