اهداف و چشم انداز

در جهان امروزین، برهمکنشی و تعامل میان تخصص ها و رشته های مختلف به منظور تعالی و ارتقای مفاهیم انسانی و در نتیجه، تعاملات بیناانسانی و  میان فرهنگیِ متوازن امری آشکار و بدیهی است. در این میان، مطالعات تطبیقی و میان رشته ای یکی از نزدیک ترین و دقیق ترین راه ها به سوی تحقق چنین غایت و هدفی است.

بر همین اساس، نشریه «مطالعات تطبیقی و میان رشته ای ادبیات» وابسته به گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی می کوشد با همین نگرش نسبت به مطالعات تطبیقی و میان رشته ای در ایران، چشم انداز جدیدی را پیش روی پژوهشگران بگشاید و بستری را برای تثبیت مفاهیم و اندیشه های میان رشته ای در ساحت دانشگاهی و عمومی فراهم سازد.